Ferry

DON'T PANIC, ITS ORGANIC

Home Theme uyanma vakti geldi Hey! Ordaki Sorumsorunsoru Submit

salisensahis:

" Bizler duygusal insanlarız. Kimsenin hiç önemsemediği bir şey bizi komaya sokabiliyor. “

- Yıldız TİLBE

(ciceklikontes gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter